Eigenschappen

Schroef Injectie Paal

 • Onbeperkte paallengte door gebruikmaking van paalsegmenten echter de maximale paallengte wordt bepaald door de capaciteit van het inbrengmateriaal en de weerstand van de bodem.
 • De stalen buis is gelijkertijd de wapening.
 • Toepasbaarheid bij grote variatie in de bodemgesteldheid.
 • Dit systeem kan goed in beperkte ruimten worden toegepast door het gebruik van paalsegmenten, die met lassen of schroefkoppelingen aan elkaar worden verbonden. De segmentlengten bedragen 1,0 á 12,0 m.
 • De aanwezigheid van erg slappe bodemlagen levert bij dit paaltype geen problemen op.
 • De grout injectiepaal kan met speciale voorzieningen in open water worden toegepast.
 • Geschikt om trekbelasting op te nemen.
 • Speciale, kleine apparatuur beschikbaar voor het werken in ruimtes van zeer beperkte afmetingen

sip

 1. Een stalen buis, aan de onderzijde voorzien van twee halve, tegengesteld geplaatste schroefbladen, wordt op het maaiveld geplaatst.
 2. De buis wordt continu vol gehouden met mortel- of groutspecie en in de grond geschroefd. Hierbij vloeit de specie onder enige overdruk aan de onderzijde uit. In de cohesieve bovenlagen is de penetratiesnelheid relatief  groot.
 3. In de draagkrachtige lagen wordt het zand laagsgewijs afgeschraapt en vermengd met de uitkomende groutspecie.
 4. In harde en/of moeilijk te doorboren lagen kan de paal schroevend op en neer worden bewogen ter bevordering van het inbrengproces. In het zandpakket wordt de paaldiameter minimaal gelijk aan de diameter van het schroefblad.
 5. De stalen buis blijft achter en vormt een onderdeel van de paal.
 6. De paalkop wordt afgewerkt en de stelling kan worden verplaatst.
Stelling 1,8 tot 27 ton. Let op ook groutmenginstallatie en en opslag van cement en voldoende water benodigd.
Schoorstanden – voorover 4:1
Schoorstanden – achterover 3:1
Uitvoering in beperkte ruimten goed
Beperkte ruimte uitleg Afhankelijk van de paaldiameter vanaf ca. 2,2 m werkhoogte. Machines zijn relatief klein van 0,75 x 3,0 m tot 2,4 x 5,0 m.
Geschikt voor trek ja, zeer goed
Geschikt voor uitvoering vanaf water ja, mits met speciale voorzieningen
Paallengte Er kan met segmenten gewerkt worden die middels tromp lassen of schroefkoppelingen verbonden worden. Lengte is daardoor slechts beperkt door de capaciteit van de stelling en de grondgesteldheid.
aanbreng methode borend
Grondverdringend ja
Aanduiding øschacht/punt diameter
Aandachtspunten De schachtdiameter is de diameter in cohesieve lagen. De puntdiameter wordt behaald in de draagkrachtige en zandlagen.
buis diameter wordt bepaald door leverancier en is afhankelijk van belastingen (verticaal, horizontaal en momenten)
Paalklasse factoren
      Schachtwrijving – druk 0,009 (0,008)
      Schachtwrijving – trek 0,009 (0,008)
      Paalpuntfactor 0,9 (0,5)
      Paalpuntfactor na 1-1-2017 0,63
      Factor voor dwarsdoorsnede S 1,0
      Beta 1,0
Lastzakkingsdiagram 1
Maximale belastingen rekenwaarde. max. 2000 a 2500 kN.Letwel indicatieve belasting! Afhankelijk van de situatie zijn soms hogere danwel lagere belastingen toelaatbaar.
Buis diameters 88,9, 114, 168, 219, 273, 304, 324 mm
Paalpunt diameter Volledig variabel aan de gevraagde gondgesteldheid en benodigde paaldraagvermogen. Normaal gesproken per 50 mm oplopend met een verhouding van ca. 1:2 (buis/paalpunt). Soms word t.b.v. De boorbaarheid gegoten punten gebruikt. Deze hebben zeer specifieke maten bijvoorbeeld 369 en 493 mm
Kop afwerking Bij slanke palen dient een centreerplaat toegepast te worden Deze wordt los op de paal geplaatst (evt afh. Situatie gelast) en gecentreerd door een enkel staaf betonstaal die als koppeling tussen de paal en fundering werkt. Wapening met beperkte lengte. Indien nodig t.b.v. Bijvoorbeeld trek is wapening over de volle lengte mogelijk.
Voordelen Geen trillingen anders dan machine beweging.
Nadelen  Grout resten.