Veiligheidsfilosofie

VEILIGHEID

Bij de uitvoering van gespecialiseerde funderingstechnieken is de werkplek vaak aan veel beperkingen onderhevig. Hierdoor kunnen er onaanvaardbare risico’s ontstaan.

  • Eén van de belangrijkste doelstellingen van Funderingstechniek Noord is het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers en derden.
  • Funderingstechniek Noord is trots op het solide imago wat zij de afgelopen jaren heeft verworven.
  • Funderingstechniek Noord is mede hierdoor sinds 1995 VCA* gecertificeerd


(Veiligheids Checklist Aannemers).

Aan de hand van deze lijst worden jaarlijks getoetst of er wordt voldaan aan de gestelde eisen b.v het houden van toolboxmeeting en werkplekinspecties, opleiding personeel, etc. om zo de veiligheid en de inzetbaarheid voor de opdrachtgevers en werknemers te garanderen.

MILIEU

Milieuzorg is een integraal onderdeel van het beleid van Funderingstechniek Noord. Bij de uitvoering van de activiteiten wordt gestreefd naar een optimaal evenwicht tussen zorg voor het milieu en een gezonde economische ontwikkeling. Met inachtneming van de milieu wet- en regelgeving en afspraken met de overheid.

Middels inventarisatie en evaluatie van voorkomende gevaren en terugkoppeling van opgedane ervaringen, leidt tot continue verbetering van de milieuprestatie en –preventie. De uitwerking van het milieubeleid is vastgelegd in het managementsysteem ISO 9001.

 

Managmentsysteem

Sinds 2000 zijn wij ook ISO 9001 gecertificeerd
Hierin worden procedurés met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd wat betreft de diverse bedrijfsprocessen b.v inkoop, transport, uitvoering, kwaliteit, planning, etc.
ISO 9001 wordt gebruikt om consistentie in de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden, een factor die van essentieel belang is voor een succesvolle bedrijfsvoering.
Binnen dit streven naar kwaliteit en continuïteit en de internationale betrekkingen, past een internationaal geldend kwaliteitssysteem zoals ISO 9001.

Vanaf 2007 is funderingstechniek noord een LEF erkend funderingsbedrijf. Het certificaat is gebaseerd op de erkeningsregeling funderingsbedrijf, vastgestelde benchmarksysteem ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en gerandheid, opleidingen, milieu, administratief en projectbeoordeling.
De LEF erkenning is in 2012 ophouden te bestaan, hieruit voort is gekomen dat het TCVT diploma ook voor machinisten kleine funderingsmachine’s wettelijk verplicht is geworden .
Alle medewerkers van Funderingstechniek noord bv zijn in 2013 geslaagd voor het diploma TCVT Machinist Funderingsmachine Klein .

Als funderingsbedrijf zijn we ook lid van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken).

De doelstelling van de NVAF is onder andere het uitdragen van hun belangen bij derden, wat b.v betrekking heeft op: opleidingen, normalisatie, arbeidsomstandigheden.veiligheid, milieu, keuringen van funderingsmachines, etc.
zowel europees als internationaal is de NVAF aangesloten bij de EFFC en DFI
Mede door de richtlijnen van VCA*, ISO 9001, , NVAF en de inzet van ervaren en gemotiveerd personeel kunnen wij u dan ook kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid garanderen